IN MEMORIAM PATER LEO TIMMERS, KRUISHEER

 

Op 7 november 1994 overleed, in het ziekenhuis van Veghel (Nederland), op de leeftijd van 76 jaar pater Leo Timmers aan de gevolgen van een tragisch auto-ongeval. Op 10 november 1994 werd hij op de Algemene Begraafplaats van Uden begraven. Zijn Belgische vriend en confrater Louis Raedschelders hield tijdens de begrafenisplechtigheid de homilie waarin hij op treffende wijze het leven van pater Timmers schetste.

Leo Timmers werd op 1 januari 1918 te Uden (Brabant-Nederland) geboren in een groot landbouwersgezin. Er moest hard gewerkt worden en iedereen nam van jongsaf eraan deel. Het kroostrijk gezin leefde op een pachtboerderij met ongeveer 6 ha grond. De jeugdjaren waren voor Leo een harde leerschool van eenvoud, sobere levenswijze, noest werken en degelijkheid. Tot zijn 19de levensjaar werkte hij mee op de boerderij. Toen werd hij, zoals de profeet Amos, van achter de koeien door God weggeroepen en begon hij vol moed aan een twaalf jaar lange studie om priester te worden. In 1937 trad hij in bij de paters Kruisheren te Uden, waar hij op 28 augustus 1947 zijn eerste professie deed. Het zal wel niet gemakkelijk geweest zijn om zich weer aan de studie te zetten en dat samen met jongens die veel jonger waren dan hij. Op 26 juli 1949 werd hij door Mgr. Blessing tot priester gewijd en werd hij in 1950, tamelijk onvoorbereid, door zijn overste naar het toenmalige Belgisch Congo gestuurd. De aanpassing aan een ander land, ander volk en andere levensgewoonten verliep niet gemakkelijk. Het was zeker geen herenleven dat de missionarissen er leidden. Integendeel, het was hard werken, in primitieve omstandigheden en in een ongezond klimaat. Pater Leo leerde vlug de taal van de inwoners en leefde zich vlot in in hun manier van denken en voelen. Aan dit missionarisleven waaraan hij zo vaak terugdacht en waarover hij zo boeiend kon vertellen kwam abrupt een einde met de onafhankelijkheid van Zaïre in 1960.

Na zijn terugkeer kwam hij in het college van Maaseik terecht waar hij met veel enthousiasme aan de jonge humaniorastudenten de eerste beginselen van Latijn bijbracht. In 1962 werd hij naar Denderleeuw gestuurd en dat zag hij, omdat hij graag in Maaseik, was als een "kruis". Dat "kruis" werd echter na enige tijd een zegen. De jaren in Denderleeuw, van 1962 tot 1991 zijn eigenlijk de beste jaren van zijn leven geweest. Alles opsommen wat hij in Denderleeuw allemaal gedaan en gepresteerd heeft zou ons te ver voeren. Hij is er o.a. godsdienstleraar, schoolpastor, kampalmoezenier, studiemeester, zondagsonderpastoor en drukker geweest. Pater Timmers was te Okegem zondagsonderpastoor van 1971 tot 1981. Hij was er een flinke hulp voor pastoor Van Daele die toen de zware last van twee parochies op zich had genomen. Op 30 juni 1974 werd hij op de parochie gehuldigd ter gelegenheid van zijn zilveren priesterjubileum en werd hij feestelijk in de bloemen gezet.

Zijn rondborstige gestalte, zijn lachend gezicht met de nooit afwezige kwinkslag wezen op een gelukkig mens. Van de goeie dingen des levens kon hij als geen genieten want hij had de waarde van het kleine weten te waarderen. Hij was een voorbeeldig gelovig man en een goeie priester. Hij was eenvoudig in zijn bidden en eenvoudig in zijn preken.

De Heemkring van Okegem is hem eveneens zeer veel dank verschuldigd. Hij heeft er immers bij de start en in de beginjaren voor gezorgd dat het tijdschrift van de Heemkring op een goedkope haalbare wijze kon verschijnen. Hij drukte de eerste zeven jaargangen en enkele extra-nummers.

Ouder wordend kreeg hij heimwee en groeide bij hem het verlangen terug te keren naar zijn "roots" te Uden, naar zijn familie waar hij zielsveel van hield. Van 1991 tot aan zijn dood maakte hij zich nuttig in de communauteit te Uden. Zijn goed humeur was de oudere confraters als een zon in hun bestaan. Daar was hij opnieuw een trouw medewerker van 'Trap-in', de Heemkundige Kring en het Udens Weekblad.

Op zondag 18 december 1994 werd te Okegem een mis voor zijn zielerust opgedragen in dankbare herinnering aan iemand die voor de Okegemse parochie veel heeft betekend.



 

Aanvulling 1996:

TENTOONSTELLING E.P. TIMMERS 

In 1995 organiseerde de Heemkring een tentoonstelling over leven en werk van kruisheer pater Leo Timmers, jaren1ang onderpastoor te Okegem. De tentoonstelling werd door de Nederlandse familie samengesteld en kwam in bruikleen naar Okegem. Het werd een relatief succes, talrijke inwoners van Okegem en omliggende  parochies kwamen op de tentoonstelling af. Giften van sympathisanten en de opbrengst van de verkoop van dranken werden door het bestuur van de Heemkring via de familie geschonken aan een weeshuis in Zuid-Amerika, een van de projecten waarvoor wijlen pater Timmers zich tijdens zijn leven heeft ingezet.